ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Việc bạn sử dụng (các) dịch vụ được cung cấp bởi trang web này đồng nghĩa với việc xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện này. PROPERTIMING.COM có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian.

Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin có trên trang web này không nhằm mục đích mô tả đầy đủ tất cả các điều khoản, miễn trừ và điều kiện áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ mà chỉ được cung cấp cho thông tin chung và sẽ không được coi là hợp đồng ràng buộc trong bất kỳ trường hợp nào. Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào được thực hiện (rõ ràng hoặc ngụ ý) về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin. PROPERTIMING.COM không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng, hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên trang web này.

Những Trang Web Liên Kết
Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác không được duy trì bởi PROPERTIMING.COM. Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn tham khảo và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào đến trang web nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh của PROPERTIMING.COM về trang web đó, nội dung của trang web hoặc tổ chức tài trợ của trang web đó việc truy cập vào trang web có thể mang lại rủi ro cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi không đảm bảo rằng các trang web được liên kết không có vi-rút và từ chối rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ và tất cả nội dung của chúng và thiệt hại do sử dụng nó.

Tất cả các biểu tượng và nhãn hiệu trong trang web này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.